ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റിലെ വിവിധ സൈറ്റുകളില്‍ നിന്നും അഭ്യുദയകാംക്ഷികളില്‍ നിന്നുമെല്ലാം ലഭിക്കുന്നവയാണ്. അതു കൊണ്ടു തന്നെ ഇവ ഔദ്യോഗികമോ ആധികാരികമോ അവസാനവാക്കോ ആയിരിക്കുകയുമില്ല. അവയുടെ സാധുത ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ബാധ്യത പൂര്‍ണമായും വായനക്കാര്‍ക്കു തന്നെയായിരിക്കും. അതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു കഷ്ടനഷ്ടങ്ങള്‍ക്കും ഈ ബ്ലോഗിന് യാതൊരു ബാധ്യതയോ ഉത്തരവാദിത്വമോ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല.

Friday, 22 June 2012

Water Authority


File NameDownload
Enhanced rate of Dearness Allowance to the employees/ pensioners of KWA - Proceedings of Managing DirectorClick Here
Enhanced rate of Dearness Allowance - Govt. orderClick Here
Final Seniority List of Draftsman Gr.II as on 01-01-2012 CircularSeniority list 
Applications invited for the Plumbing License Examination December 2012Click Here
Nominations invited for programs under National Council for Cement & Building MaterialsClick Here
Application for M.Tech Course in College of Engineering, Trivandrum & TrichurClick Here
CPHEEO courses for the year 2012-2013 - Invitation of nominationsletter/courses/proforma
Priliminary Seniority List of Asst. Engineers as on 26-03-2012Circular/Seniority List
Constitution of NRW Management Unit - Frame work of functioning.Click Here
Technical Circular No.1/2012 - Rates approved for various House Connection/Alteration/Repair WorksClick Here
Plumbing License Examination - 2011 -  ResultClick Here
KWA Budget 2012-13.Click Here
Tentative Training Calendar for 2012-12 - Nominations called for.Letter/proforma1/proforma2/Calendar
Revision of Pay and Allowances of the Employees of KWA - Exercise of Option - Orders issued.Click Here
Select list for promotion of Asst. Engineer to Asst.Exe.EngineerClick Here
Public Services - Candidates selected for appointment to Public Service - Proforma for verification of Character and Anticedents.Click Here
Payment towards Operation & Maintenence - Report called for -Circular of MD
Pre-Qualification bid for shortlisting manufacrurers of pumps - approved list - modification proposed.Circular of MD
Application form for restoration of commutted portion of pensionClick Here
CPHEEO sponsored  M.Tech CoursesClick Here
Preliminary Seniority List of D'Man Gr.II as on 1-1-2012CircularSeniority list
NABARD Aided Water Supply Schemes - Tender Publicity - Direction of Managing DirectorClick Here
DI Pipes - Rates to be followed - Circular of Managing Director
State Planning Board - Formulation of 12th Five Year Plan - Sector Status - Details - REMINDERClick Here
Supply and Errection of Pumps and Motors - Rates and standardsMD's order
E-Tendering making user-friendly - Procedures.MD's circular
TRP Works - Completion FormalitiesMD's letter/revisedAS/UC
Medical Re-imbursement - Release of balance 75% of the eligible claims for  2011 - OrdersClick Here
Salary allotment for December 2011 - Consolidated format.Click here
Revised select list for promotion to the category of Divisional AccountantClick here
Revised select list for promotion to the category of Senior Supdt./ Rev.OfficerClick here
India Water Week celebrations 2012 on the theme ' Water, Energy and Food Security  -  Call for solutions from 10th to 14th April 2012 at New DelhiClick Here
Engagement of Consultant/ Database Analyst - Young Professionals in Resource Center of the M/O Drinking Water & SanitationClick Here
JICA Assisted Kerala Water Supply Project - Institutional Strengthening - Overseas Training proposal - Nominations called for -Click Here
Revised Performa Capital Fund RequestExcel / pdf
BUDGET 2011 - 12Click here
Seniority list of list of Executive Engineers as on   1-10-2011Click Here
Seniority list of list of Superintendenting Engineer/Dy. Chief Engineer as on    1-09-2011Click Here
State Planning Board - Formulation of 12th Five Year Plan - Sector Status - Details - regClick Here
Transfers of AEEs & Promotion of AEs as AEEs - OrderClick Here
Select list for promotions from Asst. Executive Engineer to Executive EngineerClick Here
Meter Readers engaged through Kudumba Sree - Revision of RemunerationClick Here
Select list for promotions from SE/Dy.Chief Engineer to Chief Engineer/Chief Consultant, Exe. Engineer to SE, Asst. Engineer to Asst. Exe. EngineerClick Here
Select list for promotions from Accounts Officer to Internal Auditor, SS to Accounts Officer and DA to SS/ROClick Here
Proforma for Capital Fund RequestClick Here
Local Body dues Statement May 2011Click Here
Plumbing Licence Examination - 2010   -- ResultClick Here
Life Certificate for Pensioners of KWAClick Here
Proforma for Salary and other Estt. ExpensesClick Here
Local Body BillsClick Here
local Body Billing InstructionsClick Here
Select list for promotion of EEs to SEs & AEEs to EEsClick Here
Select list for promotion of AO II/AA as AO Gr.1/FO/Admn. Officer Gr.II & SS to AO II/AA & JS to DA/SSClick Here
Select list for promotion of AEs to  AEEsClick Here
KWA - Software for Data PreparationClick Here
RTI CircularClick Here
Mother NIT updated on October 2010Click Here
Circular and Format for Confidential ReportClick Here
KWA – Estt – Preliminary Seniority List of Meter Inspectors and
Meter Reader as on 31.01.2010
Click Here
KWA – Estt – Provosional Seniority List of Head Operators and
Operators as on 01.09.2009
Click Here
PRELIMINARY SENIORITY LIST OF METER READERS/METER INSPECTORS AS ON 31.01.2010Click Here

Seniority list of Head Operators & Operators (Provisional) as on 01-10-2009
Click Here
Government Orders on the recommendations of the fourth pay revision committee on the revision of scales of pay,pension and allied Matters/Related benifits of the employees of KWAClick Here

No comments:

Post a Comment